منا علی اکبری

استادیار دانشکده علوم انسانی


نام: منا علی اکبری
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: a l i a k b a r i @ i a u n s . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ایران
1393
کارشناسی ارشد
حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ایران
1388
کارشناسی
حسابداری
دانشگاه سراسری مازندران- بابلسر
ایران
1385

دروس ارائه شده 4 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
حسابداری پیشرفته 1
دانشگاه آزاد نوشهر
201
شنبه
7-10
کارشناسی
حسابداری پیشرفته 2
دانشگاه آزاد نوشهر
307
دوشنبه
10-13
کارشناسی
حسابداری صنعتی 2
دانشگاه آزاد نوشهر
305
دوشنبه
10-13
کارشناسی
حسابداری صنعتی 3
دانشگاه آزاد نوشهر
201
شنبه
10-13
کارشناسی

مقالات علمی 2 مقاله

Title
Authors
Publication Date
Earnings quality and abnormal operating cash flows
M.Aliakbari, B.Banimahd and et.al
7/9/2014
Conference
Journal
Caspian Journal of Applied Sciences Research
Volume
3
Issue
7
Pages
Publisher
Description
The Effect of Abnormal Operating Cash Flows on Unconditional Conservatism
M.Aliakbari, B.banimahd and et.al
1/14/2015
Conference
Journal
International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences
Volume
5
Issue
1
Pages
39-45
Publisher
Description